Home
  • Register

HET JUWEEL VAN DE PYRENEEËN: LA GAVARNIE

Hordes toeristen hijsen zich langs de flanken van de Tourmalet naar boven. De dertig kilometer verderop gelegen Col des Tentes staat daar helemaal mee in contrast.

TUBELESS BANDEN GETEST

Banden of tubes: that’s the question? Niet voor lang meer want tubeless banden en dito wielen doen stilaan hun intrede in het wegwielrennen.


clp29 ft

10 TIPS: GEWICHT VERLIEZEN DOOR FIETSEN

Iedereen weet dat fietsen je helpt gewicht te verliezen. Maar hoe pak je dat het best aan? Zie hier de 10 pro tips van Global Cycling Network.

Wedstrijdreglement: “Tour De France wedstrijd “

Reglement
Artikel 1

De wedstrijd begint op
1 Juli 2017 om 00.00 uur en eindigt op 23 Juli 2017 23.00 uur.
(hierna de “ wedstrijd” genoemd)

De wedstrijd wordt georganiseerd door Bizzard BVBA, uitgever van Cyclelive & CyclelivePlus magazine, gelegen op de Kapelsesteenweg 459, 2180 Ekeren
België
(hierna de “Organisator” genoemd).

Iedereen die aan de wedstrijd deelneemt, wordt hierna “deelnemer” genoemd.
Door aan deze wedstrijd deel te nemen, verklaart de deelnemer impliciet dat hij het onderhavige reglement volledig en onvoorwaardelijk aanvaardt.

Artikel 2
De wedstrijd bestaat uit verschillende fases. Elke dag, gedurende de Tour de France, zal er op onze website www.cycleliveplus.be een wedstrijdformulier in te vullen zijn. Met wisselende vragen en bijhorende prijzen per dag. Op het einde van de wedstrijd zal er ook een eindwinnaar bekend gemaakt worden.

Enerzijds is er een dagelijkse winnaar. Elke dag, tijdens de Tour de France zal er een wedstrijdvraag in te vullen zijn aangaande de actualiteit van die rit in de tour. De deelnemer die de dagelijkse vragen correct beantwoord of het dichtste bij het correcte antwoord zit is de winnaar van de dag. Bij een eventueel ex aequo, geld het tijdstip van inzending als doorslaggevende factor. De deelnmer die zijn antwoorden eerst instuurde wordt dan uitgeroepen tot winnaar van de dag.

Daarnaast is er ook een eindwinnaar. De deelnemer die op het einde van de wedstrijd het meeste aantal vragen juist had over de hele periode zal uitgeroepen worden tot eindwinnaar. Bij eventueel ex aequo zal de uitslag van de laatste dagelijkse wedstrijdvraag/rit bepalend zijn voor de eindwinst. Indien dit ook gelijk is zal er gekeken worden naar het tijdstip van inzending van die laatste wedstrijdvraag.

Artikel 3
Deelname aan het wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting mogelijk voor iedereen die dat wil, maar niet voor personeelsleden van de organiserende onderneming en hun familieleden.

Aangezien de vragen betrekking hebben op de actualiteit van de dagelijkse rit in de Tour de France dienen alle inzendingen binnen te zijn voor 11.00 uur de ochtend van die rit. Antwoorden die later ingestuurd worden zullen niet in aanmerking genomen worden. De wedstrijdvraag zal telkens de dag tevoren vanaf 17.30 zichtbaar zijn. Deelnemers kunnen de wedstrijdvraag dus invullen vanaf 17.30 uur de dag voorafgaand aan de wedstrijdvraag tot 11.00 uur op de dag zelf.

Minderjarigen mogen alleen deelnemen als zij daar voorafgaand toestemming voor
hebben gekregen van hun ouders (of van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent).
Hun deelname impliceert dat zij die voorafgaande toestemming hebben gekregen. De Organisator behoudt zich het recht voor daar op elk moment een bewijs van te vragen en minderjarigen uit te sluiten die dat bewijs niet kunnen voorleggen. Elke deelnemer mag slechts één enkele keer per dag deelnemen.
Meerdere deelnames van eenzelfde deelnemer met verschillende identiteiten of elke andere soortgelijke manier leiden automatisch en zonder kennisgeving tot de uitsluiting van die deelnemer.
Elke vorm van fraude leidt automatisch en zonder kennisgeving tot de
Volledige uitsluiting van de deelnemer in kwestie. Er worden geen klachten aanvaard.

Om deel te nemen aan de wedsstrijd dient men het formulier in te vullen op de website. Men dient hier antwoord te geven op de wedstrijdvragen.

Artikel 4

De prijzen voor deze wedstrijd zijn als volgt bepaald:

De definitieve uitslag van de wedstrijd wordt via facebook aan de deelnemers bekend gemaakt. Indien de deelnemer niet over facebook beschikt, zal deze per mail op de hoogte gesteld worden.

Deelnames aan de wedstrijd zijn alleen geldig wanneer op het deelnameformulier alle
gevraagde informatie is ingevuld. Elke inschrijving met fouten of ongepast of lasterlijk taalgebruik wordt als ongeldig beschouwd. Onvolledige deelnameformulieren met foute, valse of verdraaide informatie worden bijgevolg niet in aanmerking genomen en de deelnemer die een dergelijk deelnameformulier indient, wordt van rechtswege beroofd van elk recht op het verkrijgen van om het even welke prijs.

De Organisator behoudt zich het recht voor de winst te annuleren als de winnaar niet binnen 14 dagen na de verzending van de resultaten heeft gereageerd. De winnaars moeten vooraf een kopie van hun identiteitskaart inscannen en per e-mail versturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. om hun prijs te kunnen ontvangen. De Organisator kan de prijzen alleen
uitreiken als op de kopie van de identiteitskaart de naam, voornaam en geboortedatum staan zoals die bij de inschrijving van de wedstrijd op het deelnameformulier zijn vermeld.

De prijzen kunnen opgehaald worden in onze kantoren te Ekeren, of per post opgestuurd worden, mits de verzendingskosten ten laste van de winnaar gedragen worden. De verzendingskosten kunnen opgevraagd worden via e-mail nadat de winnaar op de hoogte is gesteld.

Artikel 5
De Organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd te verkorten, uit te stellen, te
wijzigen of te annuleren als de omstandigheden hem daartoe dwingen of indien overmacht de voortzetting van de wedstrijd in overeenstemming met de bepalingen van dit reglement onmogelijk maakt.

Artikel 6
De deelnemers geven de Organisator van tevoren toelating om hun naam en
woonplaats bekend te maken of te verspreiden zonder dat die bekendmaking enig recht kan geven op een schadevergoeding of andere vergoeding.
De gewonnen prijs kan niet worden teruggenomen, geruild, omgezet in contanten of
vreemde valuta of overgedragen aan iemand anders.
Bij betwistingen of klachten met om het even welke motivatie moeten alle verzoeken
binnen maximaal tien (10) dagen na het einde van de wedstrijd schriftelijk worden gericht aan:

CyclelivePlus Magazine
Bizzard BVBA
Kapelsesteenweg 459
2180 Ekeren

Het onderhavige reglement is onderworpen aan de Belgische wet. Elke betwisting valt onder het arrondissement van de rechtbank van Antwerpen.

Artikel 7
Het verzamelen van persoonsgegevens over de deelnemer door de Organisator dient
voor het waarborgen van de vlotte werking van de wedstrijd en in het bijzonder van de mogelijkheid om in contact te komen met de winnaars en hun op een efficiënte manier zo snel mogelijk hun prijs te bezorgen.
De deelnemers van deze wedstrijd hebben recht op toegang tot en verbetering en schrapping van hun via het inschrijvingsformulier verzamelde persoonsgegevens bij de Organisator. De Organisator mag die informatie delen met partners.

Persoonlijke levenssfeer: het verzamelen van gegevens in het kader van de wedstrijd gebeurt door Bizzard Bvba Kapelsesteenweg 459, 2180, beheerder van het bestand en alle partners zoals daarnaar wordt verwezen en zoals zij zijn vermeld met hun logo op alle
wedstrijdpagina’s, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
De deelnemer heeft op elk moment het recht om die gegevens te raadplegen, te
verbeteren of te schrappen. Dat recht kan hij direct uitoefenen door een e-mail te sturen naar: Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Artikel 8
Dit reglement is gratis beschikbaar op de website www.cycleliveplus.be

Wedstrijdreglement:“Tour De France wedstrijd “

Reglement

Artikel 1

De wedstrijd begint op 

1 Juli 2017om00.00uuren eindigt op23 Juli 2017 23.00 uur.

(hiernadewedstrijd” genoemd)

Dewedstrijdwordt georganiseerd doorBizzardBVBA, uitgever vanCyclelive&CyclelivePlusmagazine, gelegen op deKapelsesteenweg459, 2180 Ekeren
België

 (hierna de “Organisator”genoemd). 

Iedereen die aandewedstrijddeelneemt, wordt hierna “deelnemer” genoemd. 

Door aandeze wedstrijddeel te nemen, verklaart de deelnemer impliciet dat hij het onderhavige reglement volledig en onvoorwaardelijk aanvaardt. 

Artikel 2

De wedstrijd bestaat uit verschillende fases. Elke dag, gedurende de Tour de France, zal er op onze website www.cycleliveplus.be  een wedstrijdformulier in te vullen zijn. Met wisselende vragen en bijhorende prijzen per dag. Op het einde van de wedstrijd zal er ook een eindwinnaar bekend gemaakt worden.

 

Enerzijds is er een dagelijkse winnaar. Elke dag, tijdens de Tour de France zal er een wedstrijdvraag in te vullen zijn aangaande de actualiteit van die rit in de tour. De  deelnemer die de dagelijkse vragen correct beantwoord of het dichtste bij het correcte antwoord zit is de winnaar van de dag. Bij een eventueel ex aequo, geld het tijdstip van inzending als doorslaggevende factor. De deelnmer die zijn antwoorden eerst instuurde wordt dan uitgeroepen tot winnaar van de dag.  

 

Daarnaast is er ook een eindwinnaar. De deelnemer die op het einde van de wedstrijd het meeste aantal vragen juist had over de hele periode zal uitgeroepen worden tot eindwinnaar. Bij eventueel ex aequo zal de uitslag van de laatste dagelijkse wedstrijdvraag/rit bepalend zijn voor de eindwinst. Indien dit ook gelijk is zal er gekeken worden naar het tijdstip van inzending van die laatste wedstrijdvraag. 

 

 

Artikel 3 

Deelname aan hetwedstrijdis gratis en zonder aankoopverplichting mogelijk voor iedereen die dat wil, maar niet voor personeelsleden van de organiserende onderneming en hun familieleden. 

Aangezien de vragen betrekking hebben op de actualiteit van de dagelijkse rit in de Tour de France dienen alle inzendingen binnen te zijn voor 11.00 uur de ochtend van die rit. Antwoorden die later ingestuurd worden zullen niet in aanmerking genomen worden. De wedstrijdvraag zal telkens de dag tevoren vanaf 17.30 zichtbaar zijn. Deelnemers kunnen de wedstrijdvraag dus invullen vanaf 17.30 uur de dag voorafgaand aan de wedstrijdvraag tot 11.00 uur op de dag zelf.

Minderjarigen mogen alleen deelnemen als zij daar voorafgaand toestemming voor 

hebbengekregen van hun ouders (ofvan de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent). 

Hun deelname impliceert dat zij die voorafgaande toestemming hebben gekregen. De Organisator behoudt zich het recht voor daar op elk moment een bewijs van te vragen en minderjarigen uit te sluiten die dat bewijs nietkunnenvoorleggen. Elke deelnemer mag slechtséén enkele keer per dag deelnemen. 

Meerdere deelnames van eenzelfde deelnemer met verschillende identiteiten of elke andere soortgelijke manier leiden automatisch en zonder kennisgeving tot de uitsluiting vandie deelnemer.

Elke vorm van fraude leidt automatisch en zonder kennisgeving tot de 

Volledigeuitsluiting van de deelnemer in kwestie. Er worden geen klachten aanvaard. 

Om deel te nemen aan de wedsstrijd dient men het formulier in te vullen op de website. Men dient hier antwoord te geven op de wedstrijdvragen.

Artikel 4

De prijzen voor deze wedstrijd zijn als volgt bepaald: 

De definitieve uitslag van de wedstrijd wordt via facebook aan de deelnemers bekend gemaakt. Indien de deelnemer niet over facebook beschikt, zal deze per mail op de hoogte gesteld worden.

Deelnames aande wedstrijdzijn alleen geldig wanneer op het deelnameformulier alle 

gevraagde informatie is ingevuld. Elke inschrijving met fouten of ongepast of lasterlijk taalgebruik wordt als ongeldig beschouwd. Onvolledige deelnameformulieren met foute, valse of verdraaide informatie worden bijgevolg nietin aanmerking genomen en de deelnemer die een dergelijk deelnameformulier indient, wordt van rechtswege beroofd van elk recht op het verkrijgen van om het even welke prijs. 

De Organisator behoudt zich het recht voor de winst te annuleren als de winnaar niet binnen 14 dagen na de verzending van de resultaten heeft gereageerd. De winnaars moeten vooraf een kopie van hun identiteitskaartinscannen en per e-mail versturen naar Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.om hun prijs te kunnen ontvangen. De Organisator kan de prijzen alleen 

uitreiken als op de kopie van de identiteitskaart de naam, voornaam en geboortedatum staan zoals die bij de inschrijving vande wedstrijdop het deelnameformulier zijn vermeld. 

De prijzen kunnen opgehaald worden in onze kantoren te Ekeren, of per post opgestuurd worden, mits de verzendingskosten ten laste van de winnaar gedragen worden. De verzendingskosten kunnen opgevraagd worden via e-mail nadat de winnaar op de hoogte is gesteld. 

Artikel

De Organisator behoudt zich het recht voorde wedstrijdte verkorten, uit te stellen, te 

wijzigen of te annuleren als de omstandigheden hem daartoe dwingen of indien overmacht de voortzetting vande wedstrijdin overeenstemming met de bepalingen van dit reglement onmogelijk maakt.

Artikel 6

De deelnemers geven de Organisator van tevoren toelating om hunnaam en 

woonplaats bekend te maken of te verspreiden zonder dat die bekendmaking enig recht kan geven op een schadevergoeding of andere vergoeding. 

De gewonnen prijs kan niet worden teruggenomen, geruild, omgezet in contanten of 

vreemde valuta of overgedragen aan iemand anders. 

Bij betwistingen of klachten met om het even welke motivatie moeten alle verzoeken 

binnen maximaal tien (10) dagen na het einde vande wedstrijdschriftelijk worden gericht aan: 

CyclelivePlus Magazine

Bizzard BVBA

Kapelsesteenweg 459  

2180 Ekeren

Het onderhavige reglement is onderworpen aan de Belgische wet.Elke betwisting valt onder het arrondissement van de rechtbank van Antwerpen.

 Artikel 7 

Het verzamelen van persoonsgegevens over de deelnemer door de Organisator dient 

voor het waarborgen van de vlotte werking vande wedstrijden in het bijzonder van de mogelijkheid om in contact te komen met de winnaars en hun op een efficiënte manier zo snel mogelijk hun prijs te bezorgen. 

De deelnemers van deze wedstrijdhebben recht op toegang tot en verbetering en schrapping van hun via hetinschrijvingsformulierverzamelde persoonsgegevens bij de Organisator. De Organisator mag die informatie delen metpartners. 

Persoonlijke levenssfeer: het verzamelen van gegevens in het kader vande wedstrijdgebeurt doorBizzard BvbaKapelsesteenweg 459, 2180, beheerder van het bestand en alle partners zoals daarnaar wordt verwezen en zoals zij zijn vermeld met hun logo op alle 

wedstrijdpagina’s, in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 

De deelnemer heeft op elk moment het recht om die gegevens te raadplegen, te 

verbeteren of te schrappen. Dat recht kan hij direct uitoefenen door een e-mail te sturen naar:Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.">Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien.

Artikel 8

Dit reglement is gratis beschikbaar op de website www.cycleliveplus.be

CoalaWeb Social Tabs

S5 Box

Login